قیمت روز انواع ماشین سنگین

قیمت کامیونت ایسوزو صفر

تناژ مدل قیمت بازار  قیمت کارخانه  اخرین بروزرسانی قیمت 
5/200 تن  1399 یک میلیارد و 100 میلیون    ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
6 تن 1399 یک میلیارد و 500 میلیون تومان    ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
8 تن 1399 1 میلیارد و 700 میلیون تومان    ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

قیمت کامیونت ایسوزو کارکرده 

تناژ مدل قیمت بازار  قیمت کارخانه  اخرین بروزرسانی قیمت 
8 تن  1396 1 میلیارد و 50 میلیون تومان    ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
8 تن 1395 1 میلیارد تومان    ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
8تن 1390 670 میلیون تومان    ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
----   ---- ---- ----

 

تناژ مدل قیمت بازار  قیمت کارخانه  اخرین بروزرسانی قیمت 
6 تن  1396 950 میلیون تومان  -------- ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
6 تن 1395 880 میلیون تومان  -------- ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
6 تن 1390 600 میلیون تومان  -------- ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
----   -------- -------- ----

 

تناژ مدل قیمت بازار  قیمت کارخانه  اخرین بروزرسانی قیمت 
5/200 تن  96 600 میلیون تومان  -------- ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
5/200 تن 95 530 میلیون تومان  -------- ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
5/200 تن 90 -------- --------  
5/200 تن 85 -------- --------  

---------------------------------------------------------------------

قیمت کامیونت فاو صفر

تناژ مدل  قیمت بازار  قیمت کارخانه  آخرین بروزرسانی قیمت  
6 تن 97 780 مییلیون تومان  -------- ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
8 تن  99 920 میلیون تومان  -------- ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

قیمت کامیونت فاو  کارکرده 

تناژ مدل قیمت بازار  قیمت کارخانه  اخرین بروزرسانی قیمت 
6 تن 1396 600  میلیون تومان  -------- ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
6 تن 1395 580 میلیون تومان  -------- ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
8 تن  1397 750 میلیون تومان  -------- ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
8 تن 1398 780  میلیون تومان    ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

---------------------------------------------------------------------

قیمت کامیونت الوند  صفر

تناژ مدل  قیمت بازار  قیمت کارخانه  اخرین بروزرسانی قیمت
 6 تن ( بی خواب) 99 740 میلیون تومان  ---------- ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
8 تن  99 785 میلیون تومان  ---------- ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
6 تن (خوابدار) 99 768 میلیون تومان ---------- ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

قیمت کامیونت الوند  کارکرده 

تناژ مدل قیمت بازار اخرین بروزرسانی قیمت
الوند 90 شاسی کوتاه  370 میلیون تومان    ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
الوند 94 بدون کابین خوابدار  520 میلیون تومان    ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
الوند 95 با  کابین خوابدار 560 میلیون تومان    ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
       

---------------------------------------------------------------------

قیمت کامیونت جک صفر

تناژ مدل  قیمت بازار  قیمت کارخانه  آخرین بروزرسانی قیمت  
8 تن 97 700 میلیون تومان    ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
  96 600 تا 650 میلیون تومان    ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

قیمت کامیونت جک  کارکرده 

تناژ مدل  قیمت بازار  قیمت کارخانه  آخرین بروزرسانی قیمت  
8 تن 95     ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
8 تن  96     ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

قیمت کامیونت کاویان صفر

تناژ مدل  قیمت بازار  قیمت کارخانه  اخرین بروزرسانی قیمت
19 تن  96 یک میلیارد و 44 میلیون تومان  ---------- ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
6 تن(کاپیتان) 96 650 میلیون تومان  ---------- ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
         

قیمت کامیونت کاویان   کارکرده 

تناژ مدل  قیمت بازار  قیمت کارخانه  آخرین بروزرسانی قیمت
19 تن 89 750 میلیون تومان ---------- ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
 

87

650  میلیون تومان ---------- ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
         
    -    

 

تناژ مدل  قیمت بازار  قیمت کارخانه  آخرین بروزرسانی قیمت
6 تن(کاویان ) 90 400  میلیون تومان ---------- ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
  87 370  میلیون تومان ---------- ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
  89 390 میلیون تومان  ---------- ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
  86 260 میلیون تومان ---------- ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
         

---------------------------------------------------------------------

قیمت کامیونت هیوندا

تناژ مدل  قیمت بازار  قیمت کارخانه  آخرین بروزرسانی قیمت
5/600 (سروش دیزل) 99 950 میلیون تومان  ---------- ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
5/600 (ایران خودرو  دیزل) 99 870 میلیون تومان  ---------- ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
8 تن 99 950 میلیون تومان  ---------- ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

قیمت کامیونت هیوندا کارکرده مدل 90

تناژ مدل  قیمت بازار آخرین بروزرسانی قیمت
6 تن  90

460 میلیون تومان 

۱۳۹۹/۰۹/۰۳
6 تن  88 420 میلیون تومان  ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
6 تن  85 350 میلیون تومان  ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

 

 

 

قیمت کامیونت شیلر


تناژ مدل  قیمت بازار  قیمت کارخانه  اخرین بروزرسانی قیمت 
6 تن 99 690 میلون تومان    ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

 

قیمت کامیونت فوسو 

تناژ مدل قیمت بازار  قیمت کارخانه  اخرین بروزرسانی قیمت
8 تن 1396 850 میلیون تومان ---- ----
6 تن  1396 750 میلیون تومان  ----  

 

قیمت کامیونت بادسان کارکرده 

تناژ مدل قیمت بازار  قیمت کارخانه  اخرین بروزرسانی قیمت
6 تن 87 520 میلیون تومان    ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
8 تن  87 550 میلیون تومان    ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

 

قیمت کامیونت آمیکو

تناژ مدل قیمت بازار  قیمت کارخانه  اخرین بروزرسانی قیمت
5/200 تن  94 (تحویل 99) 348 میلیون تومان  ---------- ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
6 تن کمپرسی 94 (تحویل 99) 410 میلیون تومان  ---------- ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

قیمت کامیونت آمیکو کارکرده

تناژ مدل قیمت بازار اخرین بروزرسانی قیمت
5/200 93 290 میلیون تومان   
6 تن  90 240 میلیون تومان  
       
       
       
       

قیمت کامیونت دند 


تناژ مدل  قیمت بازار  قیمت کارخانه  اخرین بروزرسانی قیمت 
5/200 تن 98 420 میلیون تومان  450 میلیون تومان ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
5/200 تن 97 380 میلیون تومان  ------------- ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
5/200 تن 96 350 میلیون تومان  ------------- ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
5/200 تن 95 320 میلیون تومان  ------------- ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

 

* قیمت‌ خودروها بر اساس پایش و  تحلیل قیمت‌های اعلام شده از سوی نمایندگی‌ها، قیمت معاملات انجام شده در بیش از 100

نمایشگاه فعال سطح کشور و مراکز خریدوفروش ماشین سنگین  در بازار خودرو استخراج می‌شود.